Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /home/users/stowarzyszeniemetroflex/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106
IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w WL - Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław

IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w WL

Link do wydarzenia na FB

REGULAMIN

I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego.
2. Propagowanie dyscyplin siłowych – wyciskania sztangi leżąc.
3. Integracja mundurowych środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną.
4. Promocja instytucji związanych ze służbą mundurową.
5. Prowadzenie działalności promocyjnej Wojska Polskiego oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego.

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO.

III. WSPÓŁORGANIZATOR ZAWODÓW

1. World Powerlifting Congress Polska.
2. METRO-FLEX Wrocław.

IV. PATRONAT HONOROWY

1. Prezes – Polski Związek Podnoszenia Ciężarów.

V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

1. Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi leżąc odbędą się w dniach 13 – 14.10.2017 r.
2. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Obornicka 108.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei, Służby Specjalne, Służba Celna, Służba Więzienna, Straż Leśna, Straż Ochrony Metra.
2. Emeryci mundurowi w/w służb.
3. Zawodnik zobowiązany jest posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do jednej z w/w formacji.
4. Kierownik zespołu podczas odprawy technicznej i zawodów – mundur polowy.
5. Organizator nie wystawia potwierdzenia za wpłatę wpisowego.
6. Uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku badań, zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie pisemne o zdolności do udziału w zawodach.
7. Uczestnik uiszcza opłatę startową w wysokości 70 zł. w dniu zawodów.
8. Zespół musi posiadać jednolity dres sportowy, a zawodnik w trakcie boju- wyciskania – trykot i koszulkę z krótkim rękawkiem.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie – organizator nie zapewnia.
10. Zawodnicy którzy zgłoszą się po terminie 08.09.2017 roku nie otrzymają koszulek okolicznościowych – proszę podawać rozmiar koszulek na formularzu zgłoszeniowym.
11. Zawody będą przeprowadzone według zasad federacji WORLD POWERLIFTING CONGRESS.
12. Sposób przeprowadzenia boju jest następujący:
• zawodnik rozpoczyna bój samodzielnie i bez komendy,
• kładzie sztangę na klatce piersiowej i czeka na komendę „START” od sędziego głównego,
• po komendzie wyciska sztangę do zablokowanych łokci i czeka na komendę „STOJAK”,
• po komendzie „STOJAK” odkłada sztangę na stojaki.
13. Sposób oceniania boju:
• pośladki i łopatki muszą mieć stały kontakt z ławeczką,
• można odrywać głowę,
• stopy muszą mieć stały kontakt z podłożem (można odrywać pięty, krawędziować)

UWAGA!!! Niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania oraz ściągaczy na łokcie. Dozwolone są ściągacze na nadgarstki oraz pasy kulturystyczne skórzane oraz trójbojowe (pas nie może mieć gąbki od wewnątrz).

VII. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie aktualnych badań lekarskich wydanych przez uprawnionego lekarza sportowego.
2. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich ustaleń organizacyjnych związanych z przebywaniem na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu im. gen Jakuba Jasińskiego,
ul. Obornicka 108.
3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów sportowych i Auli Centrum.
4. Regulaminy eksponowane są w miejscach widocznych przy wejściu na każdy obiekt.
5. Wszelkie urazy, kontuzje oraz przypadki złego samopoczucia należy natychmiast zgłaszać lekarzowi.
6. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa dotyczące rywalizacji przedstawi sędzia główny zawodów w trakcie odprawy technicznej.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW

1. 13.10.2017 r. {PIĄTEK} :

• przyjazd zespołów (zawodników)
• zgłaszanie zawodników i waga godz. 17:00 – 19.00
• waga kobiety godz. 17:00 – 17.15
• waga mężczyźni godz. 17.15 – 19.00

2. 14.10.2017 r. {SOBOTA} :

• przyjazd zespołów (zawodników)
• zgłaszanie zawodników i waga godz. 08:00 – 09.00
• waga kobiety godz. 08:00 – 08.15
• waga mężczyźni godz. 08.15 – 09.00
• odprawa techniczna godz. 09.40 – 09.50
• uroczyste otwarcie Mistrzostw godz. 10.00
• start zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wagowych od godz. 10.20 (rozpoczynają kobiety)

IX. SPOSÓB RYWALIZACJI

• Kobiety: w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
• Mężczyźni: w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
• Seniorzy w kat. wagowych: 60kg; 67,5kg; 75kg; 82,5kg; 90kg; 100kg; 110 kg; 125 kg; 140 kg; +140kg
• Kobiety Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA
• Mężczyźni Junior w kat. Open do lat 23 według formuły GLOSBRENNERA
• Weterani pow. 40 lat w kat. Open według formuły GLOSBRENNERA
• Klasyfikacja drużynowa – punktuje 8 najlepszych zawodników z danej drużyny
• Punkty do klasyfikacji drużyny obliczane są według następującego klucza:
I miejsce – 12 pkt, II miejsce – 9 pkt, III miejsce – 8 pkt, IV miejsce – 7 pkt,
V miejsce – 6 pkt, itd. Miejsce X otrzymuje 1 pkt.

UWAGA!!! W przypadku gdy w kategorii jest dwóch zawodników z tego samego zespołu to punktuje tylko ten, który jest sklasyfikowany wyżej.

NAGRODY:

1. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie kobiet nagrodzone zostaną medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
2. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie mężczyzn nagrodzone zostaną medalem, dyplomem i nagrodą rzeczową.
3. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wagowej wśród seniorów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
4. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie weteranów nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
5. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie kobiety junior do lat 23 nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
6. Trzy pierwsze miejsca według formuły Glosbrennera w grupie mężczyźni junior do lat 23 nagrodzone zostaną medalem i dyplomem, możliwe nagrody rzeczowe w zależności od pozyskania sponsorów.
7. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej zostaną nagrodzone pucharem i dyplomem.

X. KOMISJE

1. Komisję Sędziowską – powołuje organizator Mistrzostw.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator Mistrzostw;
• dokładny program Mistrzostw ustalony będzie po spłynięciu zgłoszeń zespołów i zawodników;
• prawo interpretacji regulaminu należy do organizatora Mistrzostw;
• wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

XII. SPONSORZY

• w zależności od pozyskania

ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenia reprezentacji i zawodników indywidualnie przesłać najpóźniej do dnia 08.09.2017 r.
• Zgłoszenia należy wysyłać, przestrzegając wyżej wymieniony termin, w wersji elektronicznej (skan podpisany i z pieczęcią) na adres: mundurowe.wroclaw@o2.pl oraz w wersji papierowej do kierownika sekretariatu przed ważeniem zawodników.

KONTAKT

• mł. chor. Artur MICHALKIEWICZ 603 631 173
• st. sierż. Krzysztof CHOWANIAK 796 113 787
• Artur KICZUK –OFFICER WPC POLSKA 663 514 274